Kurusıkı Silahlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler?


Kurusıkı Silahlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Kamuoyunda kurusıkı olarak tabir edilen silahlarla ilgili Kanun 12 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik de 02.05.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.Kanun ve Yönetmelikte ne olduğuna baktığımızda; Kurusıkı olarak tabir edilen silahlar hakkında birçok yeni düzenleme getirilmiş olup, yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelik; bu silahların niteliğini belirlemekte ve imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması ile ilgili işlemleri düzenlemektedir.

Kurusıkılar gerçek silahlardan ayırt edilebilecek

Kurusıkıların üretim ve ithalinde gerçek silahlardan ayırt edici bir işaret taşıması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece gerçek ve kurusıkı silah ayırımı yapılabilecektir.

Bayiler Yönetmelikte belirtilen şartları taşımayan Kurusıkı silahları satamazlar.

Bu silahları kimler satabilecektir?

Bu silahları, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerler satabilecektir. Bayiler ellerinde mevcut bulunan kurusıkı silahlarla ilgili bir ay içerisinde Mülki Amirliğe bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Kimler Kurusıkı silah alamaz?

Ateşli silahlarla işlenen suçlardan veya 6136dan hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar Kurusıkı silah alamaz.

Bayiler kurusıkı silah almak isteyenlerden sabıka kaydı ve kimlik ibrazı isteyeceklerdir.

Bu silahlar için yaş sınırı var mı?

Onsekiz ( 18 ) Yaşından küçüklere Kurusıkı silah satışı yasaklanmıştır.

Kurusıkı silah satın alanların ne yapması gerekiyor?

Bu silahları satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Kanun çıkmadan önce bu silahları alanlar ne yapacak?

Bu silahları daha önce almış olup elinde bulunduranlar Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 02.05.2008 itibariyle 1 yıl içerisinde (yani 02.05.2009 tarihine kadar) Mülki Amirliğe bildirimde bulunmaları halinde haklarında herhangi bir cezai takibat yapılmayacaktır.Reklam ve özendirmeye 5.000 ytl. ceza var Ses ve gaz fişeği atan silahlarla ilgili her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtım ile kullanımını özendirici veya teşvik edici kampanyalar düzenlenmesi yasaklanmıştır.

Aykırı davrandığı tesbit edilenlere 5.000 TL. İdari para cezası uygulanacaktır.

Kurusıkı silahlar taşınabilecek mi?

Kanun bu silahların taşınmasını yasaklamıştır.

Bu silahlar ancak, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, fişekleri boşaltılarak ve şarjörü çıkartılarak boş olarak bir kutu içerisinde nakledilebilecek aksi durum taşıma sayılacaktır.

Kurusıkı silah taşımanın cezası var mı?

Kurusıkı silahları; üzerinde, çantasında ya da aracında taşıdığı tesbit edilen şahıslara Mülki Amirden alınacak Karar ile 500 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

Taşındığı tesbit edilen kurusıkı silahlar ne olacak?

Şahsa kesilen 500 TL. paranın yanı sıra, Mülki Amirden alınacak Karar ile taşındığı tesbit edilen Kurusıkı silahlar alınacak ve mülkiyeti Kamuya geçirilecektir.

Kanunda başka cezai müeyyideler var mı?

Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler veya satanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara 500 Türk Lirası, dördüncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara 5.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere 5.000  Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idarî para cezasının iki katına karar verilir.

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.

Nasıl kurusıkı tabanca nasıl satın alınır ?

18 yaşını doldurmuş iseniz

Savcılıktan veya e-devlet web sitesinden alacağınız sabıka kayıt belgesi

Nüfüs Cüzdanınızın Fotokopisi ile birlikte istediğiniz bayiden alabilirsiniz.

Ekim 26, 2020 9:35 am