Silah Alım Satım İşlemleri

Ruhsatlı Silahların Devri, Hibesi,Yenilenmesi ve Veraset İşlemleri:

1- Ruhsatlı silahı olup da bu silahını bir başkasına devretmek isteyenler mevcut ruhsatlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile; devralmak isteyenler de dilekçeleri ve müracaatta istenen belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler.

2- Silah devralacak kişiler hakkında valilikçe silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller dikkate alınarak yapılan tetkik ve tahkikat neticesinde durumu yönetmeliğe uygun olduğu kesinlik kazanması halinde 5 yıllık silah ruhsatı tanzim edilir.

3-Taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlardan durumlarının sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller kapsamına girmeleri halinde mevcut ruhsatları iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen silahlar, durumu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almasına engel hali olmayan şahıslara 6 ay içinde devri sağlanır.

Daha fazla oku

  • 0

Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir?

2375 Sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte hangi meslekler silah taşıma ruhsatı alabilir tek tek sayılmıştır. İlgili yönetmeliğe göre taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları;

Cirosu ve yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen tutarın üstünde olan işletmelerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri, sorumlu ortakları En az 50 sigortalı işçi çalıştıran işyeri sahipleri ve bu işyerlerinde çalışan veznedar ve mutemetler Yaptıkları iş, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki faaliyetleri sebebiyle can güvenlikleri tehdit altında olduğuna karar verilenler Döviz bürosu sahipleri Noterler Avukatlar Basın kartı, sürekli basın kartı, basın şeref kartı sahibi basın mensupları Müteahhitler Akaryakıt istasyonu sahipleri ve bu akaryakıt istasyonunda çalışanlar Ticaret odaları, sanayi odaları, ziraat odaları, ticaret borsaları, federasyon ve konf…
Daha fazla oku
  • 0

Kimler Silah Ruhsatı Verilmez?

Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde silah ve mermilerini taşıma yada bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti b…

Daha fazla oku
  • 0

Yivsiz Tüfek Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri

--- Yivsiz Tüfek taşımak yada bulundurmak istiyorsanız Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak zorundasınız. Bu ruhsatname İlimizde İlçe Kaymakamları tarafından verilmektedir.

--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.

--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve verildiği tarih gösterilir.

--- Yivsiz Tüfek taşıyan herkes Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini yanında taşımaya ve istenildiği zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.

--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta, taşıyanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmaktadır.

--- Avlanabilmek için İl Çevr…

Daha fazla oku
  • 0

Ateşli Silahların Taşınamayacağı yerler?

Ateşli Silahların Taşınamayacağı yerler?

a)Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

b)Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

c)Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,

Daha fazla oku

  • 0

Hangi Silahlar Ruhsata Bağlanabilir?

Hangi Silahlar Ruhsata Bağlanabilir?

Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen tabancalar ile Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan yivli av tüfekler.

Daha fazla oku
  • 0

Kimler Bulundurma Ruhsatı Alabilir?

Kimler Bulundurma Ruhsatı Alabilir? Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurma ruhsatlı silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği silah nakil belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosya…
Daha fazla oku
  • 0

Silah Seçiminde Uyulması Gereken Kurallar?

Silah Seçiminde Uyulması Gereken Kurallar?

Silah edinecek ve kullanacak olan kişiler, bu eylemden önce, alacak oldukları silah cinsine göre (en azından genel konularda verilen) silah güvenliği eğitimi almalıdırlar.

Tabanca seçimi yapılırken, amaca göre tabanca seçiminin yanında, aranılan güvenlik nitelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki niteliklere dikkat edilmelidir:

a) Tabancayı meydana getiren parça adedi az olmalıdır.

b) Bakım için kolay sökülür - takılır nitelikte olmalıdır.

c) Kontrolsüz ateşlemeyi önleyecek emniyet tertibatları olmalıdır. (Kabza, horoz, iğne ve tetik emniyetleri. Şarjörlü tabancalarda birden çok emniyet sistemi vardır. Toplu tabancalarda horoz emniyeti dışındaki emniyet sistemleri bulunmaz.)

Daha fazla oku

  • 0

Yivli Spor Silahlarında Uygulanacak Esaslar?

Yivli Spor Silahlarında Uygulanacak Esaslar?

Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir.

Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrenman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak, paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlan…

Daha fazla oku
  • 0

Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Can güvenliği nedeniyle Valiler tarafından kendilerine silah taşıma ruhsatı verilebilen şahıslar.

a)Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenlikleri ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslar,

b)Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babaları,

Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınan…

Daha fazla oku
  • 0